Serbski sejm begrüßt Domowina-Kurswechsel zu Miłoraz/Mühlrose

Serbski sejm wita domowinsku kursowu změnu k Miłorazej –
Serbski sejm wita Domowinsku kursowu změnu k Miłorazej –
Serbski sejm begrüßt Domowina-Kurswechsel zu Miłoraz/Mühlrose

(ds) Pó medijowej powěźeńce kritizěrujo Domowina nowy rewěrowy koncept LEAG, w kótarymž jo nadalej zapisane wótbagrowanje Miłoraza, a jo stakim něnto teke solidarna z tymi, kenž Miłoraz spušćiś njekśě, ako teke z tymi, kenž kśě se póśěženjow bliskich huglowych jamow dla pśesedliś.

„Wjaselimy se wjelgin, až Domowina w tóś tej nastupnosći něnto kurs Serbskego sejma pódpěruje! Z dojśpiteju zjadnosću w serbskem luźe rosćo naźeja, až se nam raźi, Miłoraz zeźaržaś ako teke wótnowjaś měr mjazy tymi, kenž kśě wóstaś, a tymi, kenž kśě wuśěgnuś. Toś pśepšosyjomy Domowinu, aby zgromadnje hobadowali, kak to dojśijomy.“, tak Edith Pjenkowa/Penk, starstwowa prezidentka parlamenta Serbow, kótaraž juž lětźasetki dłujko pśeśiwo wótbagrowanju łužyskich jsow wójujo. Glědajucy na nowy rewěrowy koncept dodawa: „Zeźaržaś muse se jsy, ako teke serbska kulturna krajina, jagodowe lěsy a habitaty šćitanych družynow ako brjazkoweje/źiweje kokošy (Birkhuhn). Smy wuźěsone, až dej se to wšykno hoprowaś, ab njetrjebała se zapśěgnuś komandantura wójaŕskego zhucowanišća. Toś tomu handeloju musy se zadoraś!“

(hs) Po medijowej powěsći kritizuje Domowina nowy rewěrowy koncept LEAG, w kotrymž je nadal zapisane wotbagrowanje Miłoraza, a je tuž nětko tež solidarna z tymi, kiž nochcedźa Miłoraz spušćiś kaž tež z tymi, kiž chcedźa so póćeženjow bliskich wuhlowych jamow dla přesydlić.

„Jara so wjeselmy, zo Domowina w tutej naležnosći nětko kurs Serbskeho sejma skónčnje podpěruje! Z dócpětej přezjednosću w serbskim ludźe rosće nadźija, zo so nam radźi, Miłoraz zdźeržeć kaž tež wobnowić měr mjez tymi, kotřiž chcedźa wostać, a tymi, kotřiž chcedźa wućahnyć. Tuž budźemy k tomu Domowinu přeprosyć, zo bychmy zhromadnje wuradźowali, kak to docpějemy.“, tak Edith Pjenkowa/Penk, starobna prezidentka parlamenta Serbow, kiž hižo lětdźesatki dołho přećiwo wotbagrowanju Łužiskich wsow wojuje. Hladajo na nowy rewěrowy koncept dodawa: „Zdźeržeć dyrbja so wsy, ale tež serbska kulturna krajina, jahodkowe lěsy a habitaty škitanych družinow kaž ćećorki. Je hrózba, myslimy-li na to, zo ma so to wšitko woprować, zo njebychu so trjebali naroki stajeć na komandanturu bliskeho wójskoweho zwučowanišća. Tajkemu jednanju dyrbi so zadźěłać!“

(dt) Laut Pressemitteilung kritisiert die Domowina das neue LEAG-Revierkonzept, welches an der Abbaggerung von Miłoraz/Mühlrose festhält, und zeigt sich nun auch solidarisch mit denen, die Mühlrose / Miłoraz nicht verlassen wollen, wie auch mit jenen, die wegen der Belastungen durch den nahen Tagebau umsiedeln möchten.

„Wir freuen uns sehr, dass die Domowina jetzt den vom Serbski Sejm verfolgten Kurs endlich unterstützt! Mit der damit hergestellten Einigkeit innerhalb des sorbischen/wendischen Volkes steigt die Hoffnung, dass es uns gelingt, Miłoraz/Mühlrose zu erhalten, aber auch den Frieden zwischen Bleibenden und Fortziehenden wiederherzustellen. Dazu werden wir die Domowina einladen, gemeinsam zu besprechen, wie wir das erreichen können.“, so Edith Pjenkowa/Penk, die Alterspräsidentin des Parlaments der Sorben/Wenden, die seit Jahrzehnten gegen die Abbaggerung der Lausitzer Dörfer kämpft. Mit Blick auf das neue Revierkonzept ergänzt sie: „Nicht nur die Dörfer, auch die sorbische Kulturlandschaft, die Beerenwälder und Habitate von geschützten Arten wie dem Birkhuhn müssen erhalten werden. Entsetzt sind wir, dass all dies geopfert werden soll, um im Gegenzug die Kommendatur des Truppenübungsplatzes nicht in Anspruch nehmen zu müssen. Dieser Handel muss verhindert werden!“

 

Pśijaznje strowi,
Přećelnje strowi,

Mit freundlichen Grüßen,

 

—————————–
Jadwiga Pjacec, zjawnostna powědaŕka Serbskego sejma – serbskego ludowego zastupnistwa
Jadwiga Pjacec, rěčnica za zjawnosć Serbskeho sejma – serbskeho ludoweho zastupnistwa
Jadwiga Piatza, Pressesprecherin des Serbski Sejm – der sorbischen/wendischen Volksvertretung